Spolek Stredonius je veřejně prospěšnou právnickou osobou. Hlavním účelem spolku je zastávat se veřejného zájmu osob na respektování důstojnosti a cti, a to zejména v případech, kdy pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení

  • jsou popírána nebo omezována jejich osobní, politická nebo jiná práva,
  • je proti nim rozněcována nenávist a nesnášenlivost,
  • jsou hanobeni,
  • je jim hrozeno násilím nebo násilí je na nich pácháno.

K dosažení svých cílů bude spolek využívat zejména všech dostupných právních prostředků. Při jejich volbě, stejně tak jako i při volbě jednotlivých kauz bude spolek postupovat v souladu s morálním učením katolické církve.

Činnost spolku je možné podpořit jak duchovně (modlitbou, postem, intencí mše svaté), tak i materiálně formou peněžního daru na účet spolku (pro dary nad 1000 Kč spolek na požádání vystaví dárci potvrzení pro daňové účely). Za jakoukoliv formu pomoci děkujeme a Pán Bůh zaplať.